top of page

ביטוח ואישורים

logo-tov.png

פארק חבלים אתגר בהר הוא עסק ברישיון שנבנה בהתאם לתקני בטיחות מחמירים.

אנו מתפעלים את הפארק בהתאם לתקן האירופאי להפעלת פארק חבלים. הפעילות בפארק עומדת בדרישות חוזר מנכ"ל של משרד החינוך.

 

הגשרים, הבמות והמתקנים עברו אישור הפעלה של קונסטרוקטור ועוברים ביקורות בתדירות גבוהה. המשתתפים מבוטחים.

bottom of page